Ministerstvo životního prostředí k Ekologické dani

Který poslanecký a senátorský klub je za zákon zodpovědný?
Poplatek byl součástí vládního návrhu zákona č. 383/2008 Sb., který novelizoval zákon o odpadech během projednávání ve Výboru pro životní prostředí (VŽP). Zjistit, která skupina poslanců nebo poslanec tento návrh do zákona prosadil je možné přes sekretariát VŽP.

Kdo vytváří předpis o ekologické dani?
Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků vznikl na základě pracovní skupiny na obnovu vozového parku. Poplatek měl zamezit dovozu ojetých vozů do ČR ze zahraničí, respektive snížení značného znečištění ovzduší ojetinami v porovnání s novými vozy. Po zavedení poplatku prokazatelně klesla registrace ojetých vozidel v České republice (viz tabulka č. 2 a 3) při nárůstu registrace nových vozidel. Tento pokles je možné podrobně sledovat ve statistikách Svazu dovozců automobilů. V důsledku zavedení poplatku se nejen snížil podíl znečištění ovzduší automobilovým provozem, ale také se zvýšila bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v důsledku obnovy vozového parku.

Tabulka č. 2: Vozy kategorie M1.

Rok Počet registrovaných ojetých vozů
2006 183143
2007 212869
2008 230974
2009 144602
2010 127034
2011 131707
2012 124343
2013 126115

Tabulka č. 3: Lehké užitkové vozy kategorie N1.

Rok Počet registrovaných ojetých vozů
2006 8016
2007 10619
2008 12557
2009 8337
2010 7470
2011 7286
2012 6384
2013 6628

Jaká vozidla dle značek a modelů jsou likvidována?
Procentuální zastoupení značek zpracovávaných vozidel a další informace naleznete v dokumentu Vybrané ukazatele z Informačního systému odpadového hospodářství Modul autovraky (obrázek č. 5 a 6), který naleznete na webu MŽP. http://www.mzp.cz/cz/modul_vraky_isoh

Kde můžeme dohledat emisní limity u starších aut?
Prokázání stupně plnění emisní úrovně naleznete v příloze k Metodickému pokynu Ministerstva dopravy 9/2008-150-METO , který najdete mimo jiné na webu MŽP. http://www.mzp.cz/cz/aplikace_novely_zakona_o_odpadech_metodicky_pokyn V případě, že se v TP informace o emisní hodnotě nevyskytuje, podle informací z obcí s rozšířenou působností se má za to, že vozidlo neplní žádnou emisní hodnotu.

Máte k dispozici vzory starších technických průkazů?
Ne, MŽP nemá k dispozici vzory starších TP.

Proč je u 7 místních vozidel daň vyšší a jak se její výše zjistí?
Poplatek se podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech platí při první registraci nebo přeregistraci vozidla kategorie M1 a N1. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropské unie. Důvody odlišných převodů mezi starším označením emisních norem na emisní normy EU podle počtu míst ve vozidle je nutné zjišťovat na Ministerstvu dopravy.

Proč ekologickou daň platí pouze vozidla do 3,5t a neplatí pro vozidla nad 3,5t?
Vzhledem k množství vozidel a jejich časté obměně se ČR i EU zaměřují právě na tyto kategorie vozidel M1 a N1.

Kolik Kč se vybere na ekologické dani ročně?
Objemy vybraných finanční prostředků za jednotlivé roky jsou přehledně zpracovány v tabulce č. 4.

2009 670 024 000
2010 604 797 000
2011 451 718 000
2012 333 503 000
2013 262 202 000
¼ 2014 55 293 000

Jak je nakládáno s příjmy z ekologické daně? Do jaké kapitoly státního rozpočtu směřují?
Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané prostředky nejsou součástí státního rozpočtu. Všechny vybrané poplatky pak ze Státního fondu směřují do projektů na ochranu životního prostředí v ČR.

Mohli bychom Vás požádat o databázi firem, které mají licenci pro likvidaci vozidel včetně telefonu a emailového kontaktu?
MŽP na svém webu zveřejňuje seznam oprávněných zpracovatelů s adresou provozovny. Seznam se generuje automaticky ze souhlasů, které vydávají krajské úřady. Telefonní a emailové kontakty nemá MŽP k dispozici. Bližší informace je možné zjistit od České informační agentury životního prostředí (CENIA). https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight

5/5 - (1 vote)